วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

..........ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี่และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
*********************************************


วัตถุประสงค์วิชา

.........1. นักศึกษามีแนวคิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนก ประเภทของสื่อการเรียน การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล

.........2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติการออกแบบ สร้าง นำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน

..........3. นักศึกษามีเจตคติที่ดี แสวงหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ดีพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553